ஈசோப்பு என்றால் என்ன?

ஈசோப்பு என்றால் என்ன? “நீர் என்னை ஈசோப்பினால் சுத்திகரியும், அப்பொழுது நான் சுத்தமாவேன்;என்னைக் கழுவியருளும்; அப்பொழுது நான் உறைந்த மழையிலும் வெண்மையாவேன்.”(சங் 51:7) ஈசோப்பு என்பது ஒரு “மூலிகைச் செடி” ஆகும். இதன் மூலிகைக் குணம் சரீரத்தின் வெளிப்படையான, உள்ளான காயங்களை … Read More