இயேசு கிறிஸ்துவின் அதிகாரங்கள் – ஈஸ்டர் பிரசங்க குறிப்புகள்

பிரசங்க குறிப்பு: இயேசு கிறிஸ்துவின் அதிகாரங்கள். அப்பொழுது இயேசு சமீபத்தில் வந்து, அவர்களை நோக்கி வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்குக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இயேசு சகல அதிகாரம் படைத்தவர். அவர் வல்லமையுள்ளவர். பூமியிலே அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரத்தை குறித்து கவனிக்கபோகிறோம். அவருக்கு … Read More