விரைவில் வெளியாகிறது ஓராண்டு தமிழ் வேதாகமம்

December 18, 2021 6:16 pm ஒரு ஆண்டில் முழுவேதாகமத்தையும் புரிந்து வாசிக்காஅறாபுதமான வேதாகமம் விரைவில் வெளியாக உள்ளது. இந்த வேதாகமத்தினை பெற்றுக்கொண்டு பயன்படுத்த பலர் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். விருப்பமுள்ளவர்கள் முன்பதிவு செய்து கொள்ளவும். இந்த ஓராண்டு தமிழ் வேதாகமத்தை … Read More