சிலுவையின் மேல் ஒரு விலாசம்

யோவான் 19:19 “பிலாத்து ஒரு மேல்விலாசத்தை எழுதி, சிலுவையின்மேல் போடுவித்தான். அதில் நசரேயனாகிய இயேசு யூதருடைய ராஜா என்று எழுதியிருந்தது.” 1) ரோமர்களின் வழக்கப்படி ஒரு குற்றவாளியை சிலுவையில் அறைந்தார்களானால், அவர் என்ன குற்றம் செய்தார் என்பதை சிலுவையின் மேல் எழுதி … Read More

சீஷன் செய்ய வேண்டியது என்னென்ன?

1) ஜிவனை வெறுக்க வேண்டும் – லூக் 14:26 2) சிலுவையை சுமக்க வேண்டும் – லூக் 14:27 3) உண்டானவைகளை எல்லாம் வெறுக்க வேண்டும் – லூக் 14:33 4) உபதேசத்தில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் – யோ 8:31 5) … Read More