சீஷன் செய்ய வேண்டியது என்னென்ன?

1) ஜிவனை வெறுக்க வேண்டும் – லூக் 14:26 2) சிலுவையை சுமக்க வேண்டும் – லூக் 14:27 3) உண்டானவைகளை எல்லாம் வெறுக்க வேண்டும் – லூக் 14:33 4) உபதேசத்தில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் – யோ 8:31 5) … Read More