நன்னெறி

வியாதியஸ்தர்களை 1) விசாரிக்க வேண்டும் (மத் 25:36) வியாதிபட்டவர்களை நேரில் சென்று விசாரிக்க வேண்டும் (or) போன் மூலமாக விசாரிக்க வேண்டும். 2) ஆறுதலான வார்த்தைகள் அவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் (2 இரா 8:14) சீக்கிரம் குணமாகி விடும், தைரியமாக இருங்கள், … Read More

நன்மை செய்தல்

1) நமது வீடு நன்மை செய்வதால் நிரப்பபட வேண்டும் – யோபு 22-17 2) நன்மை செய்கிறவன் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறான் – 3 யோ – 11 3) நீதிமான்களுடைய ஆசை நன்மை செய்தல் – நீதி 11-23 4) உயிரோடு … Read More