சிலுவையில் என்ன இருக்கிறது?

1) இரத்தம் – யோ 19:342) மாம்சம் – ரோ 19:343) பாடுகள் – எபி 13:124) மரணம் – எபி 2:14,155) ஆவியை கர்த்தரிடம் ஒப்படைத்தல் – யோ 19:306) உயர்த்தப்படுதல் – யோ 12:32