அபிஷேகம்

அபிஷேகம் என் கொம்பைக் காண்டாமிருகத்தின் கொம்பைப்போல உயர்த்துவீர். புது எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறேன். சங் 92 : 10. இந்தக் குறிப்பில் அபிஷேகத்தைக் குறித்து நாம் அறிந்துக்கொள்வோம். அபிஷேகம் நமக்குள் வந்தால் என்ன கிடைக்கும் என்பதை இதில் நாம் சிந்திக்கலாம். அபிஷேகம் … Read More