தலமையத்துவத்தில் இருக்க கூடாத சுபாவங்கள்.

பதவி நிரந்தரம் என்கிற மயையான எண்ணம். என்னை யாரும் இனிமேல் அசைக்க முடியாது என்கிற கர்வம். நான் உன்னை ஒருகை பார்ப்பேன் என்கிற பழிவாங்கும் எண்ணம். என்னை வேண்டுமென்றால் வந்து பார் என்கிற தோரணை. எதிர் எதிர் நபர்களிடம் அவர்களுகேற்ற படி … Read More