home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home

சிலுவையில் என்ன இருக்கிறது?

1) இரத்தம் – யோ 19:342) மாம்சம் – ரோ 19:343) பாடுகள் – எபி 13:124) மரணம் – எபி 2:14,155) ஆவியை கர்த்தரிடம் ஒப்படைத்தல் – யோ 19:306) உயர்த்தப்படுதல் – யோ 12:32