ஆங்கில போதகர் ஒருவர் ரவீந்திரநாத் தாகூருக்கு ஒரு கடிதம்

ஒருமுறை ஆங்கில போதகர் ஒருவர், இந்தியாவில் நற்செய்திப் பணி செய்வதற்கு மிகுந்த ஆவல் கொண்டார். எனவே அவர் இந்திய நாட்டிலுள்ள ரவீந்திரநாத் தாகூருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி ஆலோசனை கேட்டார். அப்பொழுது அவர் பின்வருமாறு பதில் எழுதினார். எங்கள் தேசத்தில் கிறிஸ்துவின் … Read More