இச்சையடக்கம் என்னும் சுபாவம்

பந்தயத்தில் போராடுகிறவர்கள் எல்லாவற்றிலும் இச்சையடக்கமாக இருப்பார்கள் I Cor 9:25 வாழ்வியல் முன்னேற்றத்தில் இந்த இச்சையடக்கம் என்னும் சுபாவம் மிகவும் முக்கியமாக இருக்கிறது. இது ஒரு ஆவிக்குரிய கனி. வாழ்வியல் வெற்றிக்கு இது மிகவும் அடித்தளம் அமைக்கிறது. கடைசி நாட்களில் இந்த … Read More