உலகிலேயே அதிகமான மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட புத்தகம் பரிசுத்த வேதாகமம்.

Share this page with friends

உலகிலேயே அதிகமான மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட புத்தகம் பரிசுத்த வேதாகமம்.

கடந்த 2019 அக்டோபர் மாத கணக்கின்படி, முழு வேதாகமமும் 698 மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.

புதிய ஏற்பாடு மட்டும் மேலும் 1548 மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.

இது தவிர வேதாகம பகுதிகள் சுமார் 1138 மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.

இப்படி சுமார் 3324 மொழிகளில் வேதாகமத்தின் ஏதோ ஒரு பகுதி இன்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்ந்து வேதாகம மொழிபெயர்ப்பு ஊழியர்களுக்காக ஜெபிப்போம்! இவ்வுலகில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் தங்கள் சொந்த மொழியில் வேதத்தைப் படிக்கத்தக்க கர்த்தர் அருள் புரிவாராக!

The Bible is the most translated book in the world.

As of October 2019 the full Bible has been translated into 698 languages, the New Testament has been translated into an additional 1,548 languages and Bible portions or stories into 1,138 other languages. Thus at least some portion of the Bible has been translated into 3,324 languages.

மக்கள் அதிகம் வாசித்தவை:


Share this page with friends