சோதனையின் ஆசிர்வாதம்

Share this page with friends


1) ஐீவ கிரிடம் கிடைக்கும் – யாக் 1-12

2) பாக்கியவான் (ஆசிர்வதிக்கபடுவோம்) – யாக் 1:12

3) சோதிக்கபட்ட பின்பு சுத்த பொன்னாக விளங்குவோம் – யோபு 23:10

4) பின் நாட்களில் கர்த்தர் உனக்கு நன்மை செய்ய (யோபு) – உபா 8:15

5) இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது உங்களுக்கு புகழ்ச்சியும், கனமும், மகிமையுண்டாக காணப்பட – 1 பேது 1:7


Share this page with friends