இயேசுவின் அழைப்பு

Share this page with friends

1.என்னிடத்தில் வாருங்கள்.மத்தேயு 11:28

2.என் பின்னே வாருங்கள். மாற்கு 1:17

3.எனக்கு செவிகொடுங்கள்.லூக்கா 6:27

4.என்னில் நிலைத்திருங்கள் யோவான் 8:34

5.என்னை பின்பற்றுங்கள் .மாற்கு 8:34

6.என்னிடத்தில் கற்றுக் கொள்ளுங்கள். மத்தேயு 11:29

7.என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள். யோவான் 14:1


Share this page with friends