மோசே இடம் காணபட்ட நல்ல குணங்கள் அல்லதுமோசே வாழ்க்கையின் மூலம் நாம் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய காரியங்கள்

Share this page with friends

1) மிகுந்த சாந்தமுள்ளவன் – எண 12:3

2) உண்மையுள்ளவன் – எபி 3:2

3) விசுவாசத்தில் பெரியவன் – எபி 11:24

4) தாழ்மையுள்ளவன் (நான் எம்மாத்திரம்) – யாத் 3:11, 4:19

5) துன்பத்தை அனுபவிப்பதை தெரிந்து கொண்டான் – எபி 11:26

6) கர்த்தரை நோக்கி ஜெபிக்கிறவன் – யாத் 32:13

7) தேவ சமுகத்தில் இருந்த போது முகம் பிரகாசித்தது – யாத் 34:28-33

8) கர்த்தர் தனக்கு கற்பித்த படயெல்லாம் செய்தான் – யாத் 40:1-38

9) செய்கையிலும், வாக்கிலும் வல்லவன் – அப் 7:22

10) தன் பிழையை ஒத்து கொண்டான் (இந்த முறை பாவம் செய்தேன்)

11) புசியாமலும் குடியாமலும் 40 நாள் (3 முறை) உபவாசம் இருந்தான் – யாத் 34:28-30

12) கிருபை பெற்றவன் – யாத் 33:17

13) தேவனிடத்தில் நற்சாட்சி பெற்றவன் – எண 12:7,8,3

14) கை சுத்தமாயிருந்து (பரிசுத்தவான்) – எண் 16:14,15

15) மகிமையின் பிரகாசத்தால் முடபட்டார் – யாத் 24:15-18

16) கர்த்தர் சத்தம் கேட்டு நடுங்கினார் (தேவ பயம் காணபட்டது) – அப் 7:32

17) தனக்கு விரோதமாக பேசின மிரியாமை மன்னித்து அவளுக்காக ஜெபித்தான் – எண் 12:13

18) உலக மேன்மையை வெறுத்தான் (பார்வோன் குமாரத்தியின் மகன்) – எபி 11:24

19) அநித்தியமான பாவ சந்தோஷங்களை வெறுத்தான் – எபி 11:25

20) இனி வரும் பலன் மேல் நோக்கமாக இருந்தான் – எபி 11:26

21) கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் வரும் நிந்தையை அதிக பாக்கியம் என்று எண்ணினான் – எபி 11:26


Share this page with friends