ஆபிரகாமின் நல்ல குணங்கள்

Share this page with friends

1) தேவனுக்கு கீழ்படிகிற மனுஷன் ஆதி 12:5 எபி 11:8

2)தேவனை தொழுதுகொள்ளுகிற மனுஷன் ஆதி 12:8,9 13:4 21:33

3) (உலகபிரகாரமான) நன்மையானதை விட்டு கொடுக்கும் மனுஷன் ஆதி 13:9

4) மற்றவர்களின் அழிவை விரும்பாத மனுஷன் ஆதி 18:25 (யோனா)

5) மற்றவர்கள் அஸ்தியை விரும்பாமல் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை மட்டுமே விரும்பினவர் ஆதி 14:22-23

6) தேவனுக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் ஆதி 22:12

ஆகையால் ஆபிரகாமோடு தேவன் இருந்தார் …..நீ செய்கிற காரியங்கள் எல்லாவற்றிலும் தேவன் உன்னுடனே இருக்கிறார் (ஆதி 21:22)

மக்கள் அதிகம் வாசித்தவை:

இயற்கை போதிக்கும் பாடங்களை பாருங்கள். ஆச்சரியப்பட்டு போவீர்கள்
ஆவிக்குரிய வரங்களின் தாக்கம்
சித்தர்கள் கண்டறிந்த வியக்கவைக்கும் மருத்துவ விஞ்ஞான நுட்பங்கள்
சத்தமிடாதிருக்கிற ஆட்டுக்குட்டி
பருத்திப்பால் வியாபாரி ஒருவர் இயேசுவை புகழ்ந்து பாடுவதை பாருங்கள்
கேள்வி: ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு சொந்தமானது என்றால் என்ன என்று விளக்கவும்.
நீங்கள் உங்கள் நம்பிக்கையை யார் மேல் வைத்திருக்கிறீர்கள்?
ஏசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில் அறைய… பயன்படுத்தப்பட்ட ஆணி?” - ரகசிய அறைக்குள்… ‘ஆதாரங்களுடன்’ கண்டெடுப்பு...
சிம்சோனின் வீழ்ச்சிக்கு காரணங்கள்
நாகர்கோவிலில் பெராக்கா மெடிக்கல்ஸ் திறப்பு விழா நடந்தது. இயேசு விடுவிக்கிறார் ஊழியங்களின் நிறுவனர் ம...

Share this page with friends