கர்த்தர் யாரை எல்லாம் விட்டு விலகினார்

Share this page with friends


1) சிம்சோன் – நியாதி 16:20
2) சவுல் – 1 சாமு 18:12,16
3) மோசே – யாத் 4:26
4) இஸ்ரவேல் ஜனங்களை – ஒசியா 5:6


Share this page with friends