நமது அவயங்களின் தன்மை

Share this page with friends


1) அடக்க முடியாத வாய் – யாக் 3-8

2) திருக்குள்ளதும், மகா கேடுள்ளதுமான இருதயம் – ஏரே 17-7

3) அரை கட்டுப்படாத மனம் – 1 பேதுரு 1-13

4) அக்கிரமம் மிகுந்த கைகள் – யோபு 11-14

5) திருப்தியாகாத கண் – நீதி 27-20

6) தீங்கு செய்வதற்கு விரைந்தோடும் கால் – நீதி 6-18

7) பொய் பேசும் உதடு – நீதி 10-18

8) வணங்காத கழுத்து – யாத் 32-9

9) பெருமையாய் பேசும் நாவு – சங் 12-3,4

10) கோபபடும் முகம் – நீதி 25-23


Share this page with friends