ஆவிக்குரிய கிறிஸ்தவ ஜீவியம்

Share this page with friends


1.ஆவியினால் பிறக்கவேண்டும். யோவான் 3:8

2.ஆவியினால்நடக்கவேண்டும். ரோமர் 8:1

3.ஆவியினால் ஜெபம்பண்ண வேண்டும். எபே 6:18

4.ஆவியினால் தேவனுக்கு ஆராதனை செய்யவேண்டும் .பிலிப்பியர் 3:3

5.ஆவியின் கனிகளால் நிறைந்திருக்க வேண்டும். எபேசியர் 5:9 கலாத்தியர் 5:22,23


Share this page with friends