கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கும் நேரங்கள்

Share this page with friends


1) தண்ணிரை கடக்கும் போது (பாடுகளில் – சங் 66:12) – ஏசா 43:2

2) நாம் போகும் இடமெல்லாம் – யோசுவா 1:9

3) ஆபத்தில் – சங் 91:15

4) சகல நாட்களிலும் – மத் 28:20

5) உலகத்தின் முடிவுபரியந்தம் – மத் 28:20


Share this page with friends