ஒதுங்குவதும் பதுங்குவதும்

Share this page with friends

சூரியன் உதிக்கையில்
ஒதுங்குவதும்
தங்கள் தாபரங்களில்
பதுங்குவதும்
பால சிங்கங்களே

சூரியன் உதிப்பதற்கு முன்
எழும்புவதும்
வனாந்தரத்திற்குப் போய்
ஜெபிப்பதும்
யூத ராஜ சிங்கமே

சூரியன் உதித்தபின்னும்
இன்னும் கொஞ்சம் தூங்கட்டும்
இன்னும் கொஞ்சம் உறங்கட்டும்
இன்னும் கொஞ்சம் கைமுடக்கிக் கொண்டு
நித்திரை செய்யட்டும் என்கிறவர்கள்
இக்கால இளம் சிங்கங்களே

சூரியனை காண்பது
கண்களுக்கு பிரியமே
இது ஞானிக்கு தெரிந்த விஷயமே

தன் மணவறையிலிருந்து
புறப்படுகிற மணவாளனைப் போல
பராக்கிரமசாலியைபோல
தன் பாதையில் ஓட
மகிழ்ச்சியாய் இருக்கிற
அந்த ஆதவனைக் காண
வீறுகொண்டு எழும்பு இளம் சீயோனே

தன் பாதையில் ஓட சூரியனுக்கு
மகிழ்ச்சி உண்டு!
உன் பாதையில் ஓட உனக்கு
மகிழ்ச்சி உண்டா ?
அதிகாலையில் ஆதவனைப் பார்
அதற்கு முன் நீதியின் ஆதவனைப் பார்
இதற்காகக் காசு கொடுத்து கன்னியாகுமரிக்குப்
போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
நீதியின் சூரியனை, நீ இருக்கும் இடத்திலேயே காணலாம்

அதன் செட்டைகளுக்குள்ளே
ஆரோக்கியத்தைப் பெறலாம்
லாக் டவுன் என்றாலும்
ஆவியில் வெளியே புறப்பட்டு
அமெரிக்காவுக்குக் கூடச் செல்லலாம்
கொழுத்தக் கன்று போல வளரலாம்

பாஸ்டர் ஜே. இஸ்ரேல் வித்ய பிரகாஷ்
ஜீவத்தண்ணீர் ஊழியங்கள்-மதுரை-14


Share this page with friends