இவைகள் இருக்கும் வரை வழியே இல்லை : எவைகள்?

Share this page with friends

  1. பாவம் இருக்கும் வரை பரிசுத்தத்திற்கு வழி இல்லை.

2 .உலகத்திலிருந்து வெளியே வராத வரை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு வழி இல்லை.

  1. மனக்கடினம் இருக்கும் வரை தேவ வசனம் இருதயத்திற்குள் போக வழி இல்லை.
  2. ஒருவர் உணராதவரை அர்ப்பணிக்க வாய்ப்பில்லை.
  3. ஒருவர் அர்ப்பணிக்காதவரை செயல்பட வாய்ப்பில்லை.
  4. பெருமை இருக்கும் வரை தாழ்மைக்கு வழியில்லை.
  5. எரிச்சல் இருக்கும் வரை சமாதானத்திற்கு வழியில்லை. ஆண்டவருடைய அன்பை ருசிக்கும் வரை எதுவுமில்லை.

மக்கள் அதிகம் வாசித்தவை:

உலகில் பல உயர்ந்த மனிதர்கள் வேதாகத்தைப் பற்றி கூறிய கருத்துக்கள்
பிரபல கிறிஸ்வத பாடல்களை இயற்றி பாடிய சுவி. K. S. வில்சன் தேவ ராஜ்யத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார்
நாளை சாம்பல் புதன் கிறிஸ்தவர்களின் 40 நாள் தவக்காலம் தொடங்குகிறது
விலகியிரு... விலகிவிடாதே! (வித்யா'வின் பார்வை)
பிலிப்பு பேசியது என்ன? வித்யா'வின் விண் பார்வை
ஸ்டான் பாதிரியார் கைது: கிறிஸ்தவர்கள் எதிர்ப்பு.
இதயத்தின் விருப்பம்
அதிகாரிகள் செய்யும் பாவங்களுக்காக சிலுவை சுமக்க நீதிமன்றம் இயேசு கிறிஸ்து இல்லை - உயா்நீதிமன்றம் கரு...
ஆப்கானிஸ்தானிற்கான சிறப்பு ஜெபம்
பாதத்தைக் காணிக்கைப் பெட்டியாக்கிய சபையார் வித்யா'வின் பார்வை

Share this page with friends