புதிய ஆண்டில் புதிதாக மாற வேண்டியவைகள்

Share this page with friends

இதோ, நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் என்றார். (வெளி.21:5)

புதிய ஆண்டில் 365 நாட்களும் நாம் தேவனிடத்தில் கேட்க வேண்டியவைகள்.

1. புதிய காரியத்தை தேவன் செய்ய வேண்டும்
    ஏசா : 43 : 19, எண் : 16 : 30

2. புதிய ஆவியை தேவன் தர வேண்டும்
    எசே : 36 : 26 , 11 : 19, எபே : 4 : 23 , 24

3. புதிய நாமத்தை தேவன் தர வேண்டும். (வெளி : 3 : 12 , 2 : 17, ஏசாயா : 56 : 5)

4. புதிய கிருபையை தேவன் தர வேண்டும். (புலம்பல் : 3 : 22)

5. புதிய பெலனை தேவன் தர வேண்டும். (ஏசா : 40 : 31)

6. புதிய கனியை நாம் கொடுக்க வேண்டும். (எசே : 47 : 12)

7. புதிதான பாஷையை நான் பேச வேண்டும். (மாற்கு. 16 : 17)

பாஸ்டர். பெவிஸ்டன், பரமன்குறிச்சி


Share this page with friends