இயேசுவை சிலுவையில் அறைய காரணமாக இருந்தவர்கள் – புனித வெள்ளி சிந்தனைக்கு

Share this page with friends


1) பரிசேயர் (மாய்மாலம் பண்ணுகிறார்கள்) : மாற் 3:6

2) வேதபாரகர் (குற்றம் கண்டு பிடிப்பவர்கள்) – மாற் 14:53

3) பிலாத்து (ஜனங்களை பிரியப்படுத்துகிறவன்) – மாற் 15:15

4) பேதுரு (மறுதலித்தவன் – தன் குற்றத்தை ஒத்து கொள்ளவில்லை) – மத் 26:33-35

5) யூதாஸ் (திருடன்,பண ஆசை) மத் 26:15

6) போர்ச்சேவகர்கள் (பரிகாசம் காணப்பட்டது) – மத் 27:27-31

7) அதிகாரிகள் – லூக் 23:13


Share this page with friends