home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home

வேதத்தில் தீங்கு செய்தவர்களை மன்னித்தவர்கள்

Share this page with friends


1) யோசேப்பு → தன் சகோதரர்களை – ஆதி 15:19-21

2) ஏசா → யாக்கோபை – ஆதி 33:3,4

3) தாவீது → சவுலை – 1 சாமு 24:17-20

4) தகப்பன் → கெட்ட குமாரனை – லூக் 15:20

5) ஸ்தேவான் → தன் மீது கல்லெறிந்தவர்களை – அப்போ 7:55-60

6) இயேசு → தன்னை சிலுவையில் அறைந்தவர்களை – லூக் 23:34

7) இயேசு → யுதாஷை – யோ 13:26-29


Share this page with friends