home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home

வேதத்தில் பிறனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்தவர்கள்

Share this page with friends

1) வேலைக்காரன் மீது அன்பு பாராட்டின 100 க்கு அதிபதி – மத் 8:8

2) யோசேப்பு தன் சகோதரர்கள் 11 பேரையும் மன்னித்து, அன்பு பாராட்டி மரணபரியந்தம் போஷித்தான் – ஆதி 43:30

3) விதவையான சூழ்நிலையிலும் தன் மாமியிடம் அன்பு பாராட்டின ரூத் – ரூத் 1:16

4) குழந்தை இல்லாத சூழ்நிலையிலும் தன் மனைவியாகிய அன்னாளை நேசித்த எல்கானா – 1 சாமு 1:5

5) தாவீது தன்னை கொலை செய்ய வகை தேடின சவுலை நேசித்தான் – 1 சாமு 16:21

6) நாகமான் குணப்பட வேண்டுமென்று அன்பாக பேசி சிரியா நாட்டில் இருந்து இஸ்ரவேல் தேசத்திற்கு அனுப்பி வைத்த சிறு பெண் – 2 இராஜ 8:3

7) ஆபிரகாம் பகைவர்களால் கடத்தி கொண்டு போகப்பட்ட தன் சகோதரன் லோத்தின் மீது அன்பு கொண்டு போரிட்டு மீட்டான் – ஆதி 14:14-16


Share this page with friends