கிறிஸ்துவின் உயித்தெழுதலுக்கு மூன்று நிரூபணங்கள்

Share this page with friends

THREE PROOFS OF CHRIST’S RESURRECTION

“இந்தச் சங்கதிகளை ராஜா அறிந்திருக்கிறார்; ஆகையால் தைரியமாய் அவருக்கு முன்பாகப் பேசுகிறேன்; இவைகளில் ஒன்றும் அவருக்கு மறைவானதல்லவென்று எண்ணுகிறேன்; இது ஓரு மூலையிலே நடந்த காரியமல்ல” (அப்போஸ்தலர் 26:26).

(அப்போஸ்தலர் 25:19; 1கொரிந்தியர் 15:14)

I. முதலாவது, காலியான கல்லறை,
மத்தேயு 28:12-15; யோவான் 20:19; மத்தேயு 27:63-64, 65, 66.

II. இரண்டாவதாக, கண்ணால் கண்ட சாட்சிகளின் விபரம்,
யோவான் 20:19; அப்போஸ்தலர் 1:3; I கொரிந்தியர் 15:5-8.

III. மூன்றாவதாக, அப்போஸ்தலர்களின் புனித உயிர்த்துறவு,
மத்தேயு 28:17; எரேமியா 29:13; ரோமர் 10:10; லூக்கா13:24.

ஆர். எல். ஹைமெர்ஸ், ஜூனியர்
by Dr. R. L. Hymers, Jr.


Share this page with friends