நமது ஆயுசு நாட்கள் நீடித்திருக்க

Share this page with friends

1) கர்த்தரை ஆராதிக்க (சேவிக்க) வேண்டும் – யாத் 23:25-26

2) வேதத்தை வாசிக்க வேண்டும் – உபா 17-20

3) இருதயத்தில் வேத வசனம் இருக்க வேண்டும் – நீதி 3:1,2

4) தேவனுடைய வழிகளில் நடக்க வேண்டும் – உபா 5-33

5) கற்பனைகளை கைக்கொள்ள வேண்டும் – உபா 4-40

6) விக்கிரக ஆராதனைக்கு விலகி இருக்க வேண்டும் – உபா 4:25,26

7) பொருளாசையை வெறுக்க வேண்டும் – நீதி 28-16

8) தேவனுக்கு பயப்பட வேண்டும் – நீதி 10-27

9) பெற்றோரை கணம் பண்ண வேண்டும் – எபேசி 6-2,3

10) பிராணிகள் இடம் அன்பு கூற வேண்டும் – உபா 22-6,7

11) நமது வேலை/தொழிலில் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் – உபா 25-15

12) நம்மிடம் உள்ள அக்கிரமங்களை அகற்றி விட வேண்டும் – தானி 4-27

13) அநியாயம் நமது விட்டில் இருக்க கூடாது – யோபு 11:14-17

14) நமது கைகளில் அக்கிரமம் இருக்க கூடாது – யோபு 11-14-17


Share this page with friends