யாருக்கெல்லாம் கீழ்படிய வேண்டும்?

Share this page with friends

யாருக்கு கீழ்படிய வேண்டும்

1) கிறிஸ்துவுக்கு – 2 கொரி 10:5

2) மேலான அதிகாரமுள்ளவர்களுக்கு – ரோ 13:1

3) உடன் வேலையாட்களுக்கு – 1 கொரி 16:16

4) ஒருவருக்கொருவர் – எபேசி 5:21

5) பிள்ளைகள் பெற்றோர்க்கு – எபேசி 6:1

6) ராஜாக்களுக்கு, அதிகாரிகளுக்கு – 1 பேது 2:14

7) எஜமான்களுக்கு – எபேசி 6:5

8) மனைவி புருஷர்களுக்கு – கொ 3:18

9) தேவனுக்கு – யாக் 4:6

10) முரட்டு குணமுள்ளவர்களுக்கு – ரோ 13:1

11) முப்பருக்கு – 1 பேதுரு 5:5

12) நடத்துகிறவர்களுக்கு – எபி 13:17


Share this page with friends