நாம் எவைகளினால் பாவம் செய்யக்கூடாது

Share this page with friends

1) உதட்டின் பேச்சினால்- நீதி 10:19
2) கண்களினால் – யோபு 31:1
3) சிந்தனையினால் – ரோ 8:6
4) ஆத்துமாவில் – எசேக் 18:4
5) சரீரத்தின் அவயங்களினால் – ரோ 7:2
6) இருதயத்தால் – நீதி 20:9
7) சரிரத்தினால் – ரோ 6:12


Share this page with friends