home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home

நாம் எவைகளினால் பாவம் செய்யக்கூடாது

Share this page with friends

1) உதட்டின் பேச்சினால்- நீதி 10:19
2) கண்களினால் – யோபு 31:1
3) சிந்தனையினால் – ரோ 8:6
4) ஆத்துமாவில் – எசேக் 18:4
5) சரீரத்தின் அவயங்களினால் – ரோ 7:2
6) இருதயத்தால் – நீதி 20:9
7) சரிரத்தினால் – ரோ 6:12


Share this page with friends