தேவன் உபயோகிக்கும் ஆயுதங்கள்

Share this page with friends


1) ஒரு கோல் – யாத் 4:2
2) ஒரு தாற்றுக் கோல் – நியாதி 3:31
3) ஒரு தாடை எலும்பு – நியாதி 15:15
4) ஒரு கவண் கல் – 1 சாமு 17:40
5) ஒரு குடம் எண்ணெய் – 2 இராஜா 4:2
6) ஒரு சிறுவனின் சாப்பாட்டு பொட்டலம் – யோ 6:9


Share this page with friends