நரகம் எப்படிபட்ட இடம்

Share this page with friends

நரகம் எப்படிபட்ட இடம்

1) தாகம் தீர்க்க தண்ணிர் கிடைக்காத இடம் – லூக் 16:24
ஜி
2) வேதனையுள்ள இடம் – லூக் 16:23,25

3) நினைவு கூறும் இடம் – லூக் 16:25

4) சகல பொல்லாதவர்கள் கூடும் இடம் – சங் 9:17

5) தாகந்திராத இடம் – லூக் 16:24, யோ 4:13

6) நித்திய நிந்தை, இகழ்ச்சி உள்ள இடம் – தானி 12:2

7) மனந்திரும்ப முடியாத இடம் – லூக் 16:27,28

8) நம்பிக்கையற்ற இடம் – லூக் 16:26

9) நித்தியமான இடம் (அங்கு போனால் திரும்ப வர முடியாது) – மத் 25:46


Share this page with friends