சீஷன் செய்ய வேண்டியது என்னென்ன?

Share this page with friends


1) ஜிவனை வெறுக்க வேண்டும் – லூக் 14:26

2) சிலுவையை சுமக்க வேண்டும் – லூக் 14:27

3) உண்டானவைகளை எல்லாம் வெறுக்க வேண்டும் – லூக் 14:33

4) உபதேசத்தில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் – யோ 8:31

5) மிகுந்த கனிகளை கொடுக்க வேண்டும் – யோ 15:8

6) கிறிஸ்துவை போல அன்பு கூற வேண்டும் – யோ 13:35


Share this page with friends