தேவனுடைய வார்த்தையை என்ன செய்ய வேண்டும்?

Share this page with friends

(சங்:119:70,77,92,174,162)
(1) நேசிப்போம் .(சங்.1:2,119:97,113,119,127,140,159,163,167)
(2) வாசிப்போம் .(உபா.17:20,ஏசா.34:16)
(3) கேட்போம் .(மத்.11:15)
(4) தியானிப்போம் .(யோசு.1:8,சங்.1:2,119:23,78,97,99,148)
(5) ஆராய்வோம் .(யோவா.5:39,அப்.17:11)
(6) எழுதுவோம்
(7) வீடு (உபா.6:9)
(8) இருதயம் ( நீதி.3:3,7:3)
(9) காத்துக்கொள்வோம் ( உபா.6:6 , சங் 119:44, 134,146 , நீதி.4:20,21, லூக். 8:15,11:28,யோபு.23:12,நீதி.7:2)
(10) பேசுவோம் (உபா.6:7)
(11) கிரியைசெய்வோம்(யாக்.1:22)
(12) விதைப்போம்(லூக்.8:11)


Share this page with friends