What not to do for the poor?

ஏழைக்கு செய்யக்கூடாது?

Share this page with friends

ஏழைக்கு செய்யக்கூடாது?

1) பரியாசம் பண்ணக் கூடாது – நீதி 17:5

2) கண்களை விலக்க கூடாது – நீதி 28:27

3) ஏழையின் கூக்குரலுக்கு செவியை அடைக்ககூடாது – நீதி 21:13

4) ஏழைகளை ஒடுக்க கூடாது – நீதி 28:3

5) ஏழையின் நியாயத்தை புரட்டக் கூடாது – ஆமோஸ் 5:12

6) ஏழைக்கு கொடுக்க இருதயத்தை கடினமாக்க கூடாது – உபா 15:7

7) ஏழையை கொள்ளையிடக் கூடாது – நீதி 22:22


Share this page with friends