சோதனை நேரத்தில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்

Share this page with friends


1) பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் – யாக் 1:2,3,4

2) பின்வாங்கி போய் விட கூடாது – லூக் 8:13

3) சோதனயை சகிக்க வேண்டும் – யாக் 1:12

4) ஜெபிக்க வேண்டும் – மத் 6:13

மக்கள் அதிகம் வாசித்தவை:

என் விளக்கை ஏற்றும் ஆண்டவரே
இயேசுவை சிலுவையில் அறைய காரணமாக இருந்தவர்கள் - புனித வெள்ளி சிந்தனைக்கு
கர்த்தருக்கு பிரியமான கோரேஸ்
கேள்வி: வேதம் எல்லாரையும் ஏகமாய்ப் பாவத்தின்கீழ் அடைத்துப்போட்டது என்ற கலா 3:22ஐ எப்படி புரிந்து கொள...
திருமணம் அவசியமா?திருமண வயதிலுள்ளவர்களும் பெற்றோர்களும் அறிய வேண்டியவவைகள்
வாழ்கிறவர்களா? நிரூபிக்கிறவைகளா?
Covid 19 பேரிடர் மீட்பு தன்னார்வலர்கள் அறக்கட்டளை மாநகராட்சி உதவியுடன் 16 வது நாளாக மதியம் உணவு வழங்...
நாம் எவைகளினால் பாவம் செய்யக்கூடாது
ஞானமுள்ள இருதயம் உள்ளவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள்?
விசித்திர கண்ணோட்டத்தில் வேதாகம கட்டுரை!

Share this page with friends