சோதனை நேரத்தில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்

Share this page with friends


1) பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் – யாக் 1:2,3,4

2) பின்வாங்கி போய் விட கூடாது – லூக் 8:13

3) சோதனயை சகிக்க வேண்டும் – யாக் 1:12

4) ஜெபிக்க வேண்டும் – மத் 6:13


Share this page with friends