எதை தேட வேண்டும்?

Share this page with friends

1) கர்த்தரை – ஆமோஸ் 5:4,6
2) நன்மையை – ஆமோஸ் 5:14
3) மகிமையை – ரோ 2:7
4) கனத்தை – ரோ 2:7
5) அழியாமையை – ரோ 2:7
6) வியாதியில் கர்த்தரை – 2 நாளா 16:2
7) தேவனாலே மாத்திரம் வருகிற மகிமையை – யோ 5:44
8) வரப் போகிறதை- எபி 13:14
9) மேலானவைகளை – கொ 3:1
10) இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளானதை – பிலி 2:21
11) மனத் தாழ்மையை – செப் 2:3
12) நியாயத்தை – ஏசா 1:17
13) ஞானத்தை – நிதி 14:6
14) செவ்வையான வழியை – எஸ்றா 8:21
15) பிறனுடைய பிரயோஜனத்தை – 1 கொரி 10:24
16) தேவனுடைய ராஜ்யத்தை – மத் 6:33
17) அவருடைய நீதியை – மத் 6:33
18) அவர் சமுகத்தை நித்தமும் – சங் 105:4
19) கர்த்தர் முகத்தை – சங் 27:8
20) சமாதானத்தை – 1பேது 3:11


Share this page with friends