home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home

எதை தரித்துக் கொள்ள வேண்டும்

Share this page with friends


1) ஒளியின் ஆயுதங்களை – ரோ 13:12

2) இயேசு கிறிஸ்துவை – கலா 3:27

3) தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை – எபேசு 6:11

4) அன்பை – 1 தெச 5:8

5) விசுவாசத்தை – 1 தெச 5:8

6) இரட்சிப்பின் நம்பிக்கையை – 1 தெச 5:8

7) புதிய மனிதனை – கொலோ 3:10

8) நீதி என்னும் மார்க்கவசத்தை – எபேசு 6:14

9) இரக்கத்தை – கொலோ 3:12

10) தயவை – கொலோ 3:12

11) மனத்தாழ்மையை – கொலோ 3:12

12) சாந்தத்தை – கொலோ 3:12

13) நீடிய பொறுமையை – கொலோ 3:12

14) பாடுபடும் சிந்தனையை – 1 பேது 4:1

15) இரட்சிப்பை – 2 நாளா 6:41

16) வல்லமையை – ஏசா 52:1


Share this page with friends