கர்த்தர் வர்த்திக்க (பெருக) பண்ணுவார் எவைகளை?

Share this page with friends


1) நம்மை – சங் 115:14
2) நமது பிள்ளைகளை – சங் 115:14
3) நமது குடும்பத்தை – சங் 115:14
4) நமது பொருட்களை – ஆதி 30:43
5) நமக்கு உண்டானவைகளை எல்லாம் – உபா 8:13
6) மிருக ஜீவன்களை – எசேக் 36:11
7) இப்போது இருக்கிறதை பார்க்கிலும் 100 மடங்கு – 1 நாளா 21:3
8) ஐசுவரியத்தை – சங் 62:10
9) விசுவாசத்தை – லூக் 17:5
10) நீதியின் விளைச்சலை – 2 கொரி 9:10
11) யாக்கோபை – ஏரே 30:18,19
12) கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்கிறவர்களை – ஏரே 33:22

மக்கள் அதிகம் வாசித்தவை:


Share this page with friends

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *