நாம் எங்கு உட்கார கூடாது?

Share this page with friends


1) பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்தில் – சங் 1:1,2

2) விணரோடு (விணாக நேரத்தை போக்குபவர்கள்) உட்கார கூடாது – சங் 26:4

3) அவிசுவாசிகளோடு உட்கார கூடாது – லூக் 22:55

4) சகோதரனுக்கு/சகோதரிக்கு விரோதமான பேச்சுகள் பேச உட்கார கூடாது – சங் 50:20

5) துன்மார்க்கர் உட்காரும் இடத்தில் – சங் 26:5

6) பொல்லாத மனுஷர் உட்காரும் இடத்தில் – நீதி 24:1

7) பெருமைக்கு உட்கார கூடாது – லூக் 14:8,9

8) மாய்மாலம் பண்ண உட்கார கூடாது – எசேக் 33:31


Share this page with friends