home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home

மன்னிக்க வேண்டும் எவைகளை?

Share this page with friends


1) சகோதரன் செய்த தப்பிதங்களை – மத் 18:35

2) சகோதரன் செய்த குற்றங்களை – மத் 18:21

3) மற்றவர்கள் குறைகளை – மாற் 11:25

4) அநியாயத்தை – எபி 8:12

5) சகோதரன் பாவம் செய்தால் – யாக் 5:15

6) சகோதரன் செய்த துரோகத்தை – ஆதி 50:16

7) சகோதரன் செய்த பாதகத்தை – ஆதி 50:16

8) மனுஷருடைய தப்பிதங்களை – மத் 6:14


Share this page with friends