எலியா யார்?

Share this page with friends

1) பாடுள்ள மனுஷன் – யாக் 5:17,18

2) கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிறவன் – 1 இரா 17:1,2

3) கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படிகிறவன் – 1 இரா 17:5

4) ஜெபிக்கிற மனுஷன் (கருத்தாய்) – யாக் 5:7

5) தேவனால் போஷிக்கபட்டவன் (3 வேளை) – 1 இராஜ 17:6,16, 19:5-8

6) கர்த்தருடைய காரியங்களை தைரியமாக நடப்பித்தவன் – 1 இராஜ 18:19-36

7) மரணத்தை காணாதவன் – 2 இராஜ 2:11

Tag: எலியா வரலாறு | எலியா செய்த அற்புதங்கள் | எலியாவின் கதை | எலியா யார் | எலியா பைபிள் | எலியா காகம் | எலியா ஜெபம் | எலியா எலிசா | எலியாவின் தேவன் | எலிசாவின் அற்புதங்கள் | பாகால் தெய்வம் | History of Elijah | Miracles performed by Elijah | The Story of Elijah | Who is Elijah | Elijah Bible | Elijah the Crow | Elijah Prayer | Elijah Elisa | Elijah’s God is water | The Miracles of Elisha | Goddess of Baal


Share this page with friends