யார் ஆசிர்வதிக்கபடுவார்கள்?

Share this page with friends


1) உண்மையுள்ள மனுஷன் – நீதி 28-20

2) தாழ்மையுள்ளவன் – நீதி 22-4

3) விசுவாசமுள்ளவன் – கலா 3-9

4) கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவன் – சங் 128-4

5) சகோதரரோடு ஒருமித்து வாசம் பண்ணுகிறவன் – சங் 133-1-3

6) கர்த்தருக்கு கொடுப்பவன் – மல்கி 3-10

7) கிழ்படிகிறவன் – ஆதி 22-18

8) நற்குணம் (நல்ல சுபாவம்) உள்ளவன் – ரூத் 3-10

9) ஒய்வு நாளை பரிசுத்தமாக ஆசரிக்கிறவன் – ஏசா 58-13,14

10) பெற்றோரை கணம் பண்ணுகிறவன் – எபேசி 6-2,3

11) கருணை கண்ணன்- நீதி 22-9

12) செம்மையானவர்கள் வம்சம் – சங் 112-2

13) கைகளில் சுத்தமுள்ளவன் – சங் 24-4,5

14) இருதயத்தில் மாசில்லாதவன் – சங் 24-4,5

15) ஆத்துமாவை மாயைக்கு ஒப்புக் கொடாதவன் – சங் 24-4,5

16) கபடாய் ஆணையிடாமல் இருக்கிறவன் – சங் 24-4,5

17) தாராள மனது உடையவன் – நீதி 11-26

18) நீதிமானின் சந்ததி – சங் 37-26

19) நீதிமான்கள் – நீதி 10-6

20) மற்றவர்களை ஆசிர்வதிக்கிறவர்கள் – ஆதி 12-3


Share this page with friends