யார் செழிப்பார்கள்?

Share this page with friends

1) கர்த்தரை நம்புகிறவன் – நீதி 28:25

2) கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் நாட்டப்பட்டவர்கள் – சங் 92:13

3) நீதிமான் – சங் 92:12

4) தீயையும், தண்ணிரையும் (பாடு அனுபவித்தவர்கள்) கடந்து வந்தவர்கள் – சங் 66:13

5) செம்மையானவருடைய கூடாரம் – நீதி 14:11

6) உதாரகுணமுள்ள ஆத்துமா – நீதி 11:25*


Share this page with friends