கீழ்படிய வேண்டும் எதற்கு?

Share this page with friends


1) கர்த்தர் சொல்லுக்கு – ஆதி 22:18
2) கர்த்தர் சொன்னபடி எல்லாம் செய்து – யாத் 24:7
3) கற்பனைகளுக்கு – உபா 11:13,27
4) திருவசனத்திற்கு – 1 பேது 3:1
5) சுவிசேத்திற்கு – 1 பேது 4:17
6) சத்தியத்திற்கு – 1 பேது 1:22
7) விசுவாசத்திற்கு – ரோ 16:25
8) தேவ நீதிக்கு – ரோ 10:3

மக்கள் அதிகம் வாசித்தவை:

ஆவிக்குரிய சபை அமைப்புகளில் களையெடுக்க வேண்டியவைகள்
கேள்வி: ஜீவனுள்ள தேவனுடைய கைகளில் விழுகிறது பயங்கரமாயிருக்குமே. விளக்கவும்
ஆராதனைக்காக சபையார் கூடுவதில் சில நிமிடங்கள் தாமதம் ஆகும் போது என்ன செய்வது?
போதகர்கள் தங்கள் குறைகளை, தவறுகளை உணர்ந்து அறிக்கை செய்யவேண்டிய ஜெபம்
டிஜிட்டல் மீடியா ‘முட்டாள்களை’ உருவாக்குகிறதா?
இயேசுவுக்கு நிகராக மாற விரும்பிய நபருக்கு நடந்த பரிதாப முடிவை பாருங்கள்
ஹிட்லரின் நாஜி படை திருடிய புராதன கிறிஸ்துவ தேவாலய மணி தாய் நாடு செல்கிறது
சந்தோஷம்
பிள்ளைகளை வளர்க்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள்
நள்ளிரவு, நல் இரவாக மாறியது... வித்யா'வின் விண் பார்வை

Share this page with friends