ஞானம் !! ஞானம் !!

Share this page with friends

1.தேவ ஞானம். (1கொரி 1:21,24)

2.பரம ஞானம். (யாக் 3:17,15)

3.மனுஷருடைய ஞானம். (1 கொரி 1:25)

4.மாம்சத்திற்கேற்ற ஞானம். (2 கொரி 1:12)

5.மெய்ஞ்ஞானம். (நீதி.2:7)

அல்லேலூயா!!


Share this page with friends